Page 10 - Emreray E-Katalog
P. 10

EMRERAY daima “en üst takdire” hitap etmektedir... Edecektir...


            Kalite Politikamız;

            Quality Policy;


            Hızla değişen teknolojinin dinamikleri-  EMRERAY closely follows the dynamics of
            ni yakından takip eden EMRERAY, engin   rapidly changing technology, with its vast
            bilgi birikimi ve yüksek teknolojik altyapısı  know-how and high technological infrastruc-
            ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışın- ture, and with a lot of challenging projects
            da birçok zorlu projenin altından layığı ile  both at home and abroad. It is based on
            kalkmaktadır. Ölçü olarak dünya stan- world standards as a measure and serves in
            dartlarını baz almakta ve şeffaf, dinamik,  a strong, reliable and forward-thinking line of
            insan ve çevre ilişkileri güçlü, güvenilir ve  transparent, dynamic, human and environ-
                                  mental relations.
            ileri görüşlü çizgisinde hizmet vermekte-
            dir.
                                  The quality and confidence he regards as an
                                  indispensable part of everyday life; with max-
            Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası   imum customer satisfaction.
            olarak gördüğü kalite ve güveni; maksi-
            mum müşteri memnuniyeti ile harmanla-
            yarak sunmaktadır.
            Engin Bilgi Birikimi...


            Extensive Knowledge...


            ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem  Our company, which is providing services
            standardı dahilinde hizmet vermekte olan  within the scope of ISO 9001: 2015 Quality
            firmamız, kurmuş olduğu sistemin yeterli- Management System standard, has docu-
            liğini ve etkinliğini de 11.05.2004 tarihinde  mented the sufficiency and efficiency of the
            aldığı TÜV NORD CERT sertifikası ile bel- system it has established with TÜV NORD
            gelemiştir.                CERT on 11.05.2004.
            EMRERAY ayrıca, OHSAS 18001 İş Sağ-    EMRERAY also completed OHSAS 18001
            lığı ve Güvenliği Sistemi ile ISO 14001  Health and Safety System and ISO 14001 En-
                                  vironmental Health and Safety System with all
            Çevre Sağlığı ve Güvenliği Sistemini bü-  requirements and completed infrastructure
            tün gereklilikleri ile uygulamak amacı ile  works and was certified by TÜV AUSTRIA on
            altyapı çalışmalarını tamamlayıp TÜV   10.11.2008.
            AUSTRIA tarafından 10.11.2008 tarihinde
            belgelendirilmiştir.

               TS-EN ISO     TS-EN ISO     TS OHSAS
               9001:2015     14001:2015     18001:2008
               KALİTE YÖNETİM  ÇEVRE YÖNETİM  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
                SİSTEMİ      SİSTEMİ     YÖNETİM SİSTEMİ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15