Page 4 - Emreray E-Katalog
P. 4

EMRERAY daima “en üst takdire” hitap etmektedir... Edecektir...


            EMRERAY, 1994 Yılından Beri....


            EMRERAY, Since 1994 ....

            EMRERAY Enerji A.Ş. 1994 yılından beri   EMRERAY ENERGY Co. has been doing
            Enerji, İnşaat, Ulaştırma, Haberleşme ve  business in  the  fields  of  Energy, Construc-
            Raylı Sistem alanlarında faaliyet göster- tion, Transportation, Communication and Rail
            mektedir. EMRERAY, Demiryolu Altyapı    Systems since 1994. EMRERAY successful-
            ve Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon  ly completed several projects in the fields
            ve Haberleşme Sistemleri, Hidroelektrik  of Railway Infrastructure & Superstructure,
            Santralleri, Enerji Üretim ve Operasyon-  Electrification, Signaling & Intercommunica-
            ları, Enerji İletimi ve Dağıtımı, Telekomü- tion Systems, Hydroelectric Power Plants,
                                  Power Generation and Operations, Power
            nikasyon ve Kablo Şebekeleri, Endüstriyel  Transmission and Distribution, Telecommuni-
            Tesis ve Bina İnşaatı ve Altyapı İşleri alan- cation and Cable Networks, Construction of
            larında birçok projeyi başarıyla tamamla- Industrial Plants and Buildings and Infrastruc-
            mıştır. Yüksek Hızlı Tren Projesi uygulama- ture Works. Being the first local company of
            sında kalifiye eleman ve mühendisleriyle  which conceived state-of-art solutions with
            üstyapı elektrifikasyon, sinyalizasyon ve  its’ qualified in-house engineers in imple-
            haberleşme sistemlerinin demiryolu ta-   menting the High Speed Train Project  and
            dilat projelerinde son teknoloji ürünü çö- also  for  ongoing  railway  renovation
            zümler üreten ilk yerli firma olan Şirketimiz  projects  of  electrification,  signaling &
            önemli rol oynamaktadır. EMRERAY De-    intercommunication systems, our Company
            miryolu sektöründe sürekli yüksek kalite  plays their crucial roles in the railway sec-
            ve hizmet anlayışı ile hizmet vermektedir.  tor with a constant approach of utilization of
            Ayrıca Türkiye’de Elektrifikasyon İnşaat  high quality and service. Also, EMRERAY has
            İşleri’nin pazar payının yaklaşık % 80’ine  approximately 80 percent of the marketting
            sahip olan EMRERAY’ın çelik konstrüksi-  share of electrification Civil Works in Turkey.
            yon, katener, enerji ve sinyalizasyon ma- Besides, EMRERAY has 2 factories (20.000
            teryalleri üretimi için 2 fabrikası (20.000  and 6.000 square meters indoor area) to pro-
                                  duce steel construction and materials on ca-
            ve 6.000 metrekare kapalı alan) bulun-   tenary, energy and signaling.
            maktadır.
            Üstün Hizmet Sorumluluğu...


            Ultimate Service Responsibility...


            EMRERAY taşıdığı üstün hizmet sorum-    EMRERAY continues to progress without sac-
            luluğu ile dün olduğu gibi bugün de kalite  rificing quality principle as it is with yesterday’s
            ilkesinden ödün vermeden ilerlemeye de-  responsibility with superior service responsi-
            vam etmektedir.              bility.
            Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikas- Railway Infrostructure Superstructure, Elec-
            yon, Sinyalizasyon ve Haberleşme Hid-   trification, Signalization and Communication
            roelektrik Santraller, Enerji Üretimi ve  Hydroelectric Power Plants, Power Genera-
            İşletmesi, Elektrik İletimi, Dağıtımı, Tele- tion and Operation, Electricity Transmission,
                                  Distribution, Telecommunication and Cable
            komünikasyon ve Kablo Şebekeleri, Bina   Networks, Building Constructions and Infra-
            İnşaatları ve Altyapı İşleri alanlarında ha- structure Works.
            yata geçirdiği birçok proje ile hizmetlerine
            hız kesmeden devam etmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9